این دوره فقط مخصوص کارکنان دانشگاه صنعتی قوچان میباشد.