مدرسه تابستانه یادگیری عمیق دانشگاه صنعتی قوچان(مباحث تئوری)

هزینه دوره:۳۰۰۰۰۰۰ ریال

* ۵۰۰۰۰۰ ریال تخفیف برای دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان

* ۵۰۰۰۰۰ ریال تخفیف اعضا انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران

مدرسه تابستانه یادگیری عمیق دانشگاه صنعتی قوچان(مباحث تئوری-عملی)

هزینه دوره:۴۰۰۰۰۰۰ ریال

* ۱۰۰۰۰۰۰ ریال تخفیف برای دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان

* ۱۰۰۰۰۰۰ ریال تخفیف اعضا انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران