مدرسه تابستانه یادگیری عمیق دانشگاه صنعتی قوچان(مباحث تئوری)

هزینه دوره:3000000 ریال

* 500000 ریال تخفیف برای دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان

* 500000 ریال تخفیف اعضا انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران

مدرسه تابستانه یادگیری عمیق دانشگاه صنعتی قوچان(مباحث تئوری-عملی)

هزینه دوره:4000000 ریال

* 1000000 ریال تخفیف برای دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان

* 1000000 ریال تخفیف اعضا انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران