رسالت

رسالت آموزش‌های عالی آزاد، برنامه ریزی درسی و اجرای دوره هایی است که مورد نیاز بخش های گوناگون جامعه نظیر سازمان ها، نهادها و صنایع اعم از دولتی و خصوصی و همچنین آموزش های مورد نیاز کلیه شهروندان و آحاد جامعه است.

تربیت نیروهای کارآمد، افزایش مهارت‌های شغلی، گسترش هر چه بیشتر فعالیت‌های علمی و ایجاد ارتباط پویا و مداوم صنعت و دانشگاه و نیز پویایی کشور در زمینه های اقتصادی، یکی از پایه‌های اصلی توسعه پایدار در هر کشور است و یکی از اهداف مهم مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی قوچان برداشتن گامی موثر در این جهت می باشد.

این مرکز تلاش می کند تا با به روز کردن آگاهی کارشناسان حاضر در صنایع در زمینه تکنولوژی‌ها و روش‌های پیشرفته علمی ، مسیر ترقی کشور هموارتر سازد.

این مرکز با دیدگاهی راهبردی مبتنی بر توانایی‌ها و اولویت‌ها، مفتخر به ایفای نقشی فعال در تجاری‌سازی دارایی‌های فکری است.