رسالت

رسالت آموزش‌هاي عالي آزاد، برنامه ريزي درسي و اجراي دوره هايي است که مورد نياز بخش هاي گوناگون جامعه نظير سازمان ها، نهادها و صنايع اعم از دولتي و خصوصي و همچنين آموزش هاي مورد نياز کليه شهروندان و آحاد جامعه است.

تربیت نیروهای کارآمد، افزایش مهارت‌های شغلی، گسترش هر چه بیشتر فعالیت‌های علمی و ایجاد ارتباط پویا و مداوم صنعت و دانشگاه و نیز پویایی کشور در زمینه های اقتصادی، یکی از پایه‌های اصلی توسعه پایدار در هر کشور است و یکی از اهداف مهم مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی قوچان برداشتن گامی موثر در این جهت می باشد.

این مرکز تلاش می کند تا با به روز کردن آگاهی کارشناسان حاضر در صنایع در زمینه تکنولوژی‌ها و روش‌های پیشرفته علمی ، مسیر ترقی کشور هموارتر سازد.

این مرکز با دیدگاهی راهبردی مبتنی بر توانایی‌ها و اولویت‌ها، مفتخر به ایفای نقشی فعال در تجاری‌سازی دارایی‌های فکری است.