آموزش Excel مقدماتی و پیشرفته

کارگاه سری و کاربردهای آن

آموزش هوش مالی

داده کاوی با پایتون

تقویت مهارت زبان انگلیسی

بازرسی و کنترل کیفیت جوش

بازرسی جوش به روش چشمی

مقدمه ای بر p&id-pfd

آموزش نرم افزار solid works

کارگاه مجازی فرهنگ سازمانی

مدرسه تابستانه یادگیری عمیق دانشگاه صنعتی قوچان(مباحث تئوری)

مدرسه تابستانه یادگیری عمیق دانشگاه صنعتی قوچان(مباحث تئوری-عملی)

آموزش مهارت های هفت گانه+۱