بازرسی جوش به روش مایعات نافذ

هزینه دوره:۳۰۰۰۰۰۰ ریال

مدرس: جناب مهندس صادق مساعد

* ۳۰ درصد تخفیف برای دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان

* ۱۵ درصد تخفیف برای دانشجویان سایر دانشگاه ها

Excel مقدماتی و پیشرفته

هزینه دوره : ۱۶۰ هزار تومان

مدرس: مهندس مسعود ایمانی‌نیا

*۳۰ درصد تخفیف برای دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان

*۲۰ درصد تخفیف سایر دانشجویان

*ظرفیت رایگان برای افراد کم بضاعت

شبیه‌سازی فرایندها به کمک نرم‌افزار ASPEN PLUS

هزینه دوره : ۴۰۰ هزار تومان

مدرس: دکتر علی فرزانه

۳۰ درصد تخفیف برای دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان

۲۰ درصد تخفیف سایر دانشجویان

ظرفیت ثبت نام محدود (حداکثر ۱۵ نفر)

آموزش مقدماتی و پیشرفته نرم افزار فلوئنت

هزینه دوره:۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

مدرس: آقای دکتر محمد جوادی

* تخفیف ویژه برای دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان

بازرسی جوش به روش چشمی

هزینه دوره:۳۰۰۰۰۰۰ ریال

مدرس: جناب مهندس صادق مساعد

* ۳۰ درصد تخفیف برای دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان

* ۱۵ درصد تخفیف برای دانشجویان سایر دانشگاه ها

راه های ثروت سازی آسان(۱)

هزینه دوره:۳۹۹۰۰۰۰ ریال

مدرس: جناب دکتر سروش صفرزاده

* ۳۰ درصد تخفیف برای دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان

* ۲۰ درصد تخفیف برای دانشجویان سایر دانشگاه ها

*۱۰ درصد تخفیف برای ۲۰ نفر اول