بازرسی و کنترل کیفیت جوش

هزینه دوره: 3500000 ریال

مدرس: دکتر شجاع الدین

*40 درصد تخفیف برای دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان

*20 درصد تخفیف برای سایر دانشگاه ها

بازرسی جوش به روش چشمی

هزینه دوره: 3000000 ریال

مدرس: دکتر شجاع الدین

*40 درصد تخفیف برای دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان

*20 درصد تخفیف برای سایر دانشگاه ها

مقدمه ای بر p&id-pfd

هزینه دوره:4000000 ریال

مدرس: جناب آقای ساعی مقدم

*40 درصد تخفیف برای دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان

*20 درصد تخفیف برای سایر دانشگاه ها

آموزش نرم افزار solid works

هزینه دوره:4000000 ریال

* 40 درصد تخفیف برای دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان

* 20 درصد تخفیف برای سایر دانشگاه ها

کارگاه مجازی فرهنگ سازمانی

هزینه دوره:600000 ریال

* 40 درصد تخفیف برای کارکنان دانشگاه صنعتی قوچان

* 20 درصد تخفیف برای کارکنان سایر ادارات