* این دوره فقط مخصوص کارکنان دانشگاه صنعتی قوچان میباشد.

 

ثبت نام این دوره شروع نشده است و اطلاعات دیگر به زودی در همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.