توانمندی ها و سوابق

درباره ما

توانمندی ها و سوابق

1- برخورداری از شبکه اساتید و متخصصان صنعتی و اعضای هیات علمی دانشگاه
‏۲- نیازسنجی آموزشی و تهیه استاندارد های شغلی و آموزشی برای مشاغل و مهارت ها
۳-
تدوین و اجرای دوره های آموزشی حضوری و مجازی در قالب کوتاه مدت و بلند مدت
‏‏۴- تهیه و اجرای طرح های آموزش و توانمند سازی منابع انسانی برای سازمان ها و صنایع
‏‏‏‏‏۵- برگزاری سمینارها و دوره های تخصصی منطقه ای