آموزش های سازمانی

تحقق اهداف هر سازمان و کسب مزیت رقابتی در گرو داشتن سرمایه های انسانی بالنده، توانمند، شاداب، خلاق و تحول گراست  و نیاز است برای توانمندسازی کارکنان استراتژی های مناسبی تدوین گردد. امروزه سازمان های پیشرو به امر آموزش و مهمتر از آن به نتایج آموزش و افزایش بهره وری اهمیت زیادی می دهند و از این طریق سعی در ارتقای تعهد کارکنان و آمادگی آنان در برخورد با شرایط نوین را دارند. که این مهم برای سازمان هایی با اهداف آموزشی خاص و منحصر به فرد و نیز سازمان هایی که در حال پیاده سازی برنامه های جدید و یا حرکت در مسیر جدید هستند ارزشمند می باشد.

 • تطبیق محتوای دوره های آموزشی با فرایندها و چالش های پیش روی سازمان
 • صرفه جویی در هزینه های آموزشی، سفر و اقامت و درحال افزایش تعداد فراگیران و نیز انعطاف پذیری در محل و زمان برگزاری دوره
 • ارزیابی دوره ها بر اساس پروژه یا آزمون، مطابق با فرآیندها و موقعیت های شغلی سازمان
 • تیم سازی و ایجاد کارگروه تخصصی از همکاران با وظایف شغلی مختلف، ارائه راهکارهای عملی برای مسائل سازمانی و نیز ایجاد روحیه همکاری

organizatiolal education3

روش آموزش واحد آموزش سازمانی:

نیازسنجی،مشاوره، طراحی و برنامه ریزی آموزش

 • تهیه استانداردهای شغلی و آموزشی برای مشاغل و مهارت های مورد نیاز سازمان
 • تعیین فاصله بین استاندارد شغل و شایستگی های مورد انتظار با عملکرد موجود
 • مشاوره با مدیران،سرپرستان و کارکنان، به منظور تعیین نیازهای واقع گرایانه و خروجی های دست یافتنی
 • برگزاری آزمون های مهارت سنجی کارکنان
 • بررسی گزینه های آموزشی سازمان ها با در نظر گرفتن تعداد تعداد کارمندان، بودجه، سطح آموزش مورد نیاز و موضوع کاری
 • طراحی،برنامه ریزی دوره های آموزشی و تهیه شناسنامه دوره های آموزشی
 • تشکیل کارگروه تخصصی متشکل از اعضای هیئت علمی آموزش و مشاوران عالی صنعت مرکز جهت بررسی و تصویب شناسنامه آموزشی و انتخاب مدرسین متخصص

اجرای آموزش و ارزیابی اثربخشی و نتایج دوره

 • تدوین و آماده سازی منابع آموزشی و کمک آموزشی
 • نظارت و ارزیابی اجرای برنامه آموزشی حین و بعد از هر جلسه آموزشی بر اساس مقررات و فرم های آموزشی مرکز
 • همکاری با سازمان ها در خصوص ببرسی عملکرد آموزش گیرندگان در بلندمدت و ارزیابی اثربخشی دوره
 • تهیه گزارشات ارزیابی و ارائه راهکار جهت بهبود فرآیند آموزش